Resultaten

Daar waar School’s cool al jaren succesvol is, gaat negentig procent van de kinderen over naar de tweede klas of het volgende leerjaar Bovendien levert het gedrag op school en daarbuiten geen problemen (meer) op. Bij een enkeling bemiddelt de mentor bij een stap naar de hulpverlening. In sommige gevallen moet bekeken worden of een leerling op een ander niveau verder kan. In deze situaties zal getracht worden de begeleiding niet te onderbreken. School’s cool is geen hulpverlening maar een preventief project. Het beoogt kinderen door de positieve aandacht en steun van de mentor in het goede spoor te houden.

Cijfers 2012 In totaal zijn voor 12+ en 14+ in 2012 126 leerlingen begeleid, 91 voor School’s cool en 35 voor 14+. De leerlingen zitten op alle VO-scholen in Nijmegen. Meer dan de helft van de Nijmeegse basisscholen heeft leerlingen aangemeld. In 2012 startte de 200ste mentor sinds 2006!

Resultaten In 2012 zijn er 60 leerlingen uitgestroomd, 48 van het programma 12+ en 12 van 14+. De positieve uitstroom was bij 12+ was 83%, bij 14+ was dit 58%. Bijna alle leerlingen van het programma 12+ konden het schoolniveau handhaven. De totale uitval was 20% in 2012, vaak om verschillende redenen (demotivatie ouders of kinderen, ziekte, verhuizing).

Evaluatie In 2011 is School’s cool gestart met de leerlingevaluatie. De leerlingen geven aan dat ze  vooral aan de volgende doelen gewerkt hebben en zien dat ze daarin verbetering hebben gerealiseerd: betere cijfers halen (78%), beter plannen (57%); sommige vakken verbeteren (65%) en leren huiswerk maken (57%). In het algemeen zijn de leerlingen (heel) tevreden over het mentoraat.

Uit de mentorevaluatie (bij het programma 12+) komen de volgende resultaten naar voren. Probleemgebieden als onderpresteren (46%), een bijzondere of belastende thuissituatie (56%) en een (lichte)ontwikkelingsstoornis (20%) zijn vaak door de mentor geconstateerd. Ook gezinsproblemen kwamen vaak voor, zoals een eenoudergezin (44%), werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid in het gezin, financiële problemen (35%), gezinsconflicten (24%), gebrekkige woonsituatie (19%), gebrekkige opleiding (41%) en gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid (34%). Belangrijke resultaten zijn bereikt op het gebied van leren (m.n. lezen), sociaal emotioneel gebied zelfvertrouwen (83%), zelfstandigheid (73%) en werkorganisatie (81%) en schoolvaardigheden plannen (97%) en maken/leren van huiswerk (90%) en leervaardigheden (83%).

Goede resultaten van mentorprojecten aangetoond
Schools’cool Nijmegen is een van de mentorprojecten welke heeft deelgenomen aan het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van het Oranje Fonds. Het onderzoek wijst uit dat de regelmatige één-op-één begeleiding van de coach leidt tot positieve effecten op het gebied van zelfvertrouwen, cognitieve en sociale vaardigheden bij de jongeren, waarmee ook de studieresultaten positief worden beïnvloed. Klik hier voor het CPB onderzoek "does intensive coaching reduce school drop-out?" (2012). Klik hier voor het Evaluatierapport Resultaten mentorkoppels, werkt mentoring en waarom werkt het?

Begeleiding door School's cool-mentor heeft positief effect
Achterstandskinderen hebben veel baat bij een School's cool-mentor. Dat blijkt uit een onderzoek van Noorda en Co (2013) onder oud-leerlingen van School’s cool Amsterdam.Vrijwel iedereen is positief over de begeleiding. De ondervraagde leerlingen scoorden op veel punten beter dan de controlegroep.Klik hier voor het onderzoeksverslag.

De School's cool-leerling presteert beter op school gedurende de gehele schoolloopbaan, ontwikkelt een beter begrip voor leren op school, heeft een positiever zelfbeeld en een bredere blik op de wereld. De begeleiding heeft ook een positief effect op de andere gezinsleden. Een meerderheid van de leerlingen geeft aan dat de mentor ondermeer heeft bijgedragen aan het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving.De resultaten komen overeen met buitenlands onderzoek. Mentorprojecten hebben een preventieve waarde: leerlingen spijbelen en doubleren minder, vertonen minder verslavingsgedrag en gebruiken minder lichamelijk geweld.Bron: "Effecten van School's cool op de middellange termijn"; Karin Vaessen en Anne Luc van der Vegt; Sardes i.o.v. School's cool Amsterdam; Amsterdam, maart 2009